Wereldwinkel Maarssen

ANBI gegevens

Naam instelling:Wereldwinkel Maarssen
RSIN:8042.19.655
Vestigingsadres:Breedstraat 7, 3603 BA, Maarssen
Telefoonnummer:0346-555024
E-mailadres:contact@wereldwinkelmaarssen.nl
Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie
De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die fairtrade producten leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis
Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding
Wereldwinkel Maarssen bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Maarssen is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten
Wereldwinkel Maarssen vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten: – verkoop en promotie van fairtrade cadeaus; – het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes; – bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Financiering
De financiering van de wereldwinkel in Maarssen is tot stand gekomen mede dank zij een bijdrage van de v.m. Gemeente Maarssen alsmede een 100 x 100 leenactie onder de lokale bevolking. Jaarlijks wordt een bescheiden winst behaald die mede ten goede komt aan onderhoud en noodzakelijke investeringen in o.a. apparatuur.

Beheer van het vermogen
De wereldwinkel heeft een bescheiden vermogen dat liquide wordt belegd in voornamelijk spaarrekeningen bij een aantal banken in verband met een gezonde spreiding.

Besteding van het vermogen
Het bestuur van de Stichting streeft naa een solvabiliteit van 50% .Voor een eventueel surplus is een (intern) fonds opgericht dat het mogelijk maakt speciale activiteiten te ontwikkelingen waarmee de missie van de Wereldwinkel verder kan woorden uitgebouwd.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een of meer gewone leden, met een minimum van 3 leden.
De dagelijkse werkzaamheden in de winkel worden uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van een wereldwinkel coördinator daarin o.m. bijgestaan door een administrateur/administratrice.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Maarssen heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Verslag

De winkel, die zowel food als non-food verkoopt, is op velerlei terrein actief om de doelstellingen te verwerkelijken. Zij doet dit dankzij de inzet van ongeveer 30 vrijwilligers onder leiding van een coördinator. De winkel is georganiseerd in taakgroepen zoals inkoop, verkoop, winkelbeheer, publiciteit/communicatie en presentatie.

De activiteiten zijn velerlei:

  • Het genereren van publiciteit in de plaatselijke pers; dit is zowel inhoudelijk door in te gaan op de ideologische kant als praktisch door produktinformatie te geven
  • Het participeren in de gemeenschap van Stichtse Vecht door bv. het lidmaatschap van de winkeliersvereniging, het actief stimuleren van de status van Fair Trade gemeente en het deelnemen aan de Beursvloer
  • Het aanwezig zijn met verkoopstands op jaarmarkten, kerstmarkten etc.
  • Het organiseren van specifieke manifestaties als een wijnmarkt en een derde wereld diner
  • Het verkopen van fair trade production.

Het bestuur, dat op afstand opereert, zet het beleid uit en is stimulerend en controlerend actief. Een aantal bestuursactiviteiten is:

  • Het volgen van de landelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de wereldwinkel Maarssen en het nemen van besluiten op basis hiervan
  • Het volgen van de resultaten van de winkel
  • Het goedkeuren van het financieel jaarverslag, na goedkeuring door een kascommissie
  • Het stellen van normen voor de resultaten op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en gewenste omzet en winst (die geen doel op zich is, maar dient voor instandhouding van de winkel) en deze toetsen aan de resultaten
  • Het ondersteunen van de coördinator.
Financiële huishouding

Voor het jaarverslag, de verlies en winst rekening en het verslag van de kascommissie verwijzen wij naar de separate bijlagen.

Downloads: standaardform-pubplicht-anbi-2020, Winst-verlies-2019, verslag van de kascommissie 2020