Wereldwinkel Maarssen

Organisatie

Rechtspersoon voor Wereldwinkel Maarssen is Stichting Wereldwinkel Maarssen, afgekort SWM.
In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn alle regelzaken vastgelegd. De voorzitter van het bestuur is contactpersoon voor de Wereldwinkel.
De SWM draagt de eindverantwoordelijkheid in de vorm van een bestuur op afstand (Raad van Toezicht).
Het bestuur stelt de bedrijfsleider/ coördinator aan.

De dagelijkse leiding van de wereldwinkel

  • De wereldwinkel heeft een bedrijfsleider/ coördinator, die, samen met de penningmeester en de secretaris van de wereldwinkel, belast is met de dagelijkse leiding.
  • De taken van de bedrijfsleider, penningmeester en secretaris liggen vast in zijn/ haar taakomschrijving in de informatiemap van Wereldwinkel Maarssen.
  • De bedrijfsleider treedt op als adviseur en is in deze hoedanigheid aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

De overige werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor een deeltaak. De wereldwinkel kent de volgende taakgroepen:

  • Inkoop
  • Presentatie en winkelbeheer
  • Communicatie (interne en externe PR)
  • Verkoop

Bij taken horen ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Een medewerker of een groep medewerkers, die een bepaalde taak krijgt toegewezen, is verantwoordelijk en bevoegd voor de uitvoering van die taak binnen de gezamenlijk overeengekomen afspraken.
De taken/verantwoordelijkheden van de taakgroepleden liggen vast in de taakomschrijvingen en werkwijzen, waarvan een exemplaar als bijlage in de informatiemap van Wereldwinkel Maarssen is gevoegd.
Elke taakgroep bestaat in principe uit minimaal drie leden.

Voor eenmalige en kortlopende activiteiten kunnen tijdelijke projectgroepen in het leven geroepen worden.
Het operationeel beleid aangaande het functioneren van de Wereldwinkel wordt samen bepaald door de dagelijkse leiding en vertegenwoordigers van de verschillende groepen te weten: inkoop, presentatie en winkelbeheer, communicatie en verkoop.